Regulamin festiwalu

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

POD NAZWĄ „Festiwal Energii Videozone Jaworzno 2015”

 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin Imprezy Masowej zwany dalej „Regulaminem” został opracowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009 Nr 62 poz. 504 art. 6 ust. 3) zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas imprezy masowej pod nazwą „Festiwal Energii Videozone Jaworzno 2015” organizowanej w dniu 1 sierpnia 2015 roku na Stadionie MCKiS przy ul. Krakowskiej 8 w Jaworznie zwanej dalej „Imprezą”.

 3. Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprezy: Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8, 43 – 600 Jaworzno, zwanego dalej „Organizatorem”.

 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób przebywających na terenie Imprezy w czasie jej trwania.

 5. Regulamin określa warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:

 • obowiązki uczestników Imprezy,

 • warunki uczestnictwa,

 • uprawnienia uczestników Imprezy masowej,

 • odpowiedzialność uczestników Imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.

 1. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 • Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

 • Teren Imprezy” oznacza teren, na którym przeprowadzana jest Impreza masowa.

 • Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

 1. Przebywanie na terenie Imprezy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 1. SPOSÓB ORGANIZACJI IMPREZY MASOWEJ

§ 2

 1. Za bezpieczeństwo Imprezy w miejscu i czasie jej trwania odpowiada Organizator.

 2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

 • Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,

 • powołanie Kierownika ds. Bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych,

 • zapewnienia pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,

 • zapewnienia punktu informacyjnego.

 1. Osoby małoletnie, poniżej 16 roku życia, uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność opiekunów – osób prawnych, które sprawują nad nimi pieczę.

 2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy Imprezy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej innej rekompensaty z tego tytułu.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Imprezy.

 5. Organizator nie prowadzi punktu depozytowego.

 6. Wszelkie informacje na temat poszczególnych wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet itp. przedstawione są na planie graficznym wywieszonym na tablicy informacyjnej. Szczegółowych informacji udziela Służba Informacyjna Organizatora.

 1. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY MASOWEJ

§ 3

 1. Uczestnik Imprezy jest obowiązany:

 • przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obiektu,

 • nie zakłócać porządku publicznego,

 • posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie Służb Porządkowych dowód tożsamości,

 • nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie.

 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym Kierownika ds. Bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do poinformowania Organizatora lub Służb Porządkowych o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

 3. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy masowej, na żądanie Służby Porządkowej zobowiązani są przemieścić się na miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt, wskazane przez Służby Porządkowe.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE MASOWEJ

§ 4

 1. Nie będą wpuszczane na Imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do uczestniczenia w imprezie.

 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

 • materiałów wybuchowych,

 • wyrobów pirotechnicznych,

 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,

 • napojów alkoholowych,

 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 • opakowań szklanych, opakowań plastikowych o pojemności powyżej 0,5 l, puszek i innych przedmiotów wykonanych z twardego tworzywa.

 1. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 • posiadającym przedmioty wskazane w § 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu,

 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

 1. Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:

 • głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,

 • używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, naruszającego dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób,

 • rzucania przedmiotami,

 • spożywania alkoholu do 3,5 % poza miejscem wyznaczonym, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 • rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

 • nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych,

 • korzystania z rowerów, skuterów i motocykli na terenie Imprezy.

 1. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności osobom nieposiadającym identyfikatora Zespołu, Ekipy Technicznej lub Organizatora. Zakaz dotyczy w szczególności: sceny, zaplecza scenicznego, terenu wokół sceny, terenu budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora Imprezy.

 2. Na Teren Imprezy mają prawo wjazdu wyłącznie samochody posiadające kartę wjazdu wydaną przez Organizatora oraz samochody Służb Ratowniczych i Porządkowych. Pozostałe zaparkowane przed Imprezą, jak i w trakcie trwania Imprezy, nieposiadające właściwej przepustki, zostaną odholowane na parking policyjny na koszt właściciela.

 3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez akceptacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

 1. UPRAWNIENIA UCZESTNIKA IMPREZY MASOWEJ

§ 5

 1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:

 • przebywać na terenie Stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej,

 • w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem,

 • do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,

 • korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

 • korzystać z pomocy medycznej na imprezie.

 1. KONTROLA

§ 6

 1. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu są uprawnione, zgodnie z przepisami Ustawy, do:

 • sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

 • przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób,

 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,

 • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik

 • obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),

 • ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,

 • egzekwowania zakazu fotografowania, filmowania i nagrywania przebiegu koncertów podczas Imprezy przez Uczestników Imprezy do tych czynności nie uprawnionych przez Organizatora, w przypadku odmowy – wezwania ich do opuszczenia „Imprezy”.

 1. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

 • w punkcie informacyjnym,

 • na tablicach informacyjnych Organizatora.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody.

§ 8

 1. Regulamin Imprezy oraz Graficzny Plan Terenu Imprezy podany jest do publicznej wiadomości.

 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

0 comments on “Regulamin festiwaluAdd yours →

Dodaj komentarz