Regulamin stadionu

Regulamin

Stadionu MCKiS ul. Krakowska 8

§ 1

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Stadion MCKiS w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 8 jest obiektem administrowanym przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

 2. Osoby przebywające na terenie obiektu podlegają przepisom niniejszego regulaminu oraz przepisom właściwym dla charakteru danej imprezy ustalanym przez związki sportowe w szczególności Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz imprez masowych.

Osoby przebywające na terenie Stadionu podczas trwania imprezy masowej podlegają regulaminowi imprezy masowej oraz przepisom Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. 2013, poz. 611 t.jedn.).

Osoby przebywające na terenie Stadionu podczas trwania imprezy masowej wyrażają zgodę na utrwalanie wizerunku zgodnie z wymogami ww. ustawy.

 1. Wejście i przebywanie osób na terenie Stadionu MCKiS oznacza automatycznie bezwzględną akceptację ww. przepisów.

§ 2

PRZEZNACZENIE

 1. Stadion nie jest powszechnie dostępny.

 1. Stadion jest miejscem, na którym są organizowane masowe imprezy sportowe, masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe oraz inne imprezy sportowe i kulturalne nie podlegające przepisom ustawy
  o bezpieczeństwie imprez masowych.

 2. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada Organizator.

 3. Szczegółowe zasady zachowania się i dostępności Stadionu dla publiczności w czasie organizowanych imprez masowych każdorazowo określa regulamin imprezy masowej tworzony przez Organizatora oraz regulamin obiektu. W przypadku innych imprez i wydarzeń organizowanych na Stadionie obowiązują w całości postanowienia niniejszego regulaminu.

 4. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, filmowanie może odbywać się za zgodą Administratora lub Organizatora danej imprezy.

§ 3

KONTROLA WEJŚCIA

 1. Administrator lub Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania zasad wpuszczenia osób na teren Stadionu. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby wobec których zastosowano zakaz wstępu na Stadion ( tzw. zakaz stadionowy) oraz osoby, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i czasie trwania imprezy mogą stwarzać zagrożenie dla jej odbycia.

 2. Prawo wstępu na imprezę sportową lub kulturalną organizowaną na Stadionie mają:

 • posiadacze ważnych biletów wstępu, które należy zachować do kontroli przez cały czas trwania imprezy,

 • posiadacze ważnych kart wstępu wydanych przez Administratora lub Organizatora,

 • posiadacze ważnych kart akredytacji prasy, radia i telewizji,

 • przedstawiciele służb państwowych uprawnionych do przeprowadzenia czynności kontrolnych – po uzgodnieniu z administratorem lub organizatorem.

 1. Każda z osób jest zobowiązana przy wejściu na Stadion, bez wezwania okazać służbie porządkowej swoją kartę wstępu lub dokument uprawniający do wstępu. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.

 2. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób również przy użyciu środków Technicznych celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych (dotyczy to również przeglądania bagaży oraz odzieży osób, co do których istnieją podejrzenia, że wnoszą one niebezpieczne przedmioty).

 3. Administrator lub organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na teren Stadionu lub wydalenia z terenu osoby, która nie zezwoli na sprawdzenie jej przez służby porządkowe lub swoim zachowaniem zakłóca imprezę.

 4. Osoby, które nie posiadają ważnych biletów lub kart wstępu na daną imprezę, osoby nietrzeźwe i stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na Stadion.

 5. Wjazd pojazdów na teren Stadionu odbywa się wyłącznie bramą przy kasie nr 4 na podstawie okazania ważnej karty wjazdowej wydanej przez Administratora lub Organizatora z wyjątkiem pojazdów służb, które uprawnione są do wjazdu dla wykonania swych ustawowych obowiązków (oznakowanymi pojazdami).

 1. W czasie imprezy wykorzystywany jest elektroniczny system identyfikacji osób podczas sprzedaży biletów, do kontroli przebywania osób na obiekcie oraz kontroli dostępu do określonych miejsc na Stadionie.

 2. W czasie imprez obiekt może być nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego, decyzja o utrwalaniu przebiegu imprezy należy do Organizatora z zastrzeżeniem sytuacji, gdy utrwalanie imprezy jest obowiązkowe.

 3. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie wolnym.

§ 4

ZACHOWANIE NA STADIONIE

 1. Osoby obecne na imprezie sportowej lub kulturalnej są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.

 2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń Administratora lub Organizatora, służb porządkowych oraz spikera.

 1. Uczestnicy imprez sportowych lub kulturalnych są zobowiązani do zajmowania miejsc na widowni zgodnie z oznaczeniem na biletach i kartach wstępu. Naruszenia tej zasady uprawnia służby porządkowe do ich przemieszczenia na właściwe miejsca, a przy stwarzaniu oporu do wyprowadzenia z obiektu.

 2. Wywieszanie transparentów i plansz bez zgody Administratora lub Organizatora jest zabronione.

§ 5

ZAKAZY

 1. Zabrania się wnoszenia na Stadion:

 • napojów alkoholowych ,

 • broni wszelkiego rodzaju,

 • przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

 • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

 • napojów w butelkach lub w puszkach,

 • przedmiotów o dużych gabarytach, takich jak: drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki itp.

 • fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,

 • drzewców do flag i transparentów,

 • instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,

 • kominiarek” mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa policji i służby porządkowe.

 1. Ponadto zakazuje się:

 • wchodzenia lub wychodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku szczególnie dotyczy to fasad, płotów, murów, ogrodzenia boiska, urządzeń oświetleniowych, pomostów na kamery, drzew, wszelkiego rodzaju masztów,

 • wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boisko, pomieszczenia wewnętrzne, służbowe),

 • rzucania wszelkimi przedmiotami,

 • używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób lub takiego zachowania, które narusza dobre obyczaje,

 • rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących,

 • sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody Administratora lub Organizatora,

 • pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach lub ich oklejania,

 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami lub w inny sposób zaśmiecania Stadionu, szczególnie poprzez wyrzucanie przedmiotów,

 • zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem, uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe i policję,

 • wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych.

 1. W przypadku zakwestionowania przedmiotów podczas wnoszenia ich na Stadion mogą być one zarekwirowane przez służby porządkowe lub policję.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w tym przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 2. Administrator lub organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Stadionu przez służby porządkowe lub policję każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.

 3. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Administratorowi lub Organizatorowi.

§ 7

MIEJSCA DLA PUBLICZNOŚCI

 1. Miejscami przeznaczonymi dla publiczności na terenie Stadionu Miejskiego są:

 • sektory na trybunach obiektu sportowego wraz z właściwymi drogami wejść i wyjść, na które uczestnik posiada ważny bilet,

 • płyta boiska.

 1. Miejscami nie przeznaczonymi dla widzów są pozostałe części obiektu sportowego nie wymienione w punkcie 1.

 2. Osoby do 13 – tego roku życia mogą wejść na Stadion i przebywać na nim w obecności opiekuna prawnego.

 3. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek posiadać przez cały czas trwania imprezy ważny bilet. W przypadku jego braku będzie usunięty z obiektu.

§ 8

KARY

Przepisy karne zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych mające

Zastosowanie podczas organizacji imprez masowych

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

 2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności.

 3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

 4. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

 5. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

 6. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje warunków bezpieczeństwa określonych w art. 6 ust. 1,podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych.

 7. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

 8. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3

 1. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 2. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.

 3. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1-3, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 1. Jeśli sprawca ukarany lub skazany za czyny zabronione, o których mowa w art. 54-61, w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania lub skazania, popełnia ponownie podobne umyślne wykroczenie lub przestępstwo, sąd może wymierzyć karę do górnej granicy jej ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

 2. Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 54-57 prowadzi się na podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym, o którym mowa w rozdziale 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651).

 3. Postępowanie w sprawach o przestępstwa określone w art. 58-61 prowadzi się na podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym, o którym mowa w rozdziale 54a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.7)).

 4. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888), lub o którym mowa w art. 54-56 niniejszej ustawy, popełnione w związku z imprezą masową artystyczno – rozrywkową, sąd może orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.

 1. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 Kodeksu wykroczeń, lub o którym mowa w art. 54-56 niniejszej ustawy, popełnione w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, sąd orzeka środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.

 2. Środek, o którym mowa w ust. 2, połączony jest z obowiązkiem osobistego stawiennictwa, w jednostce organizacyjnej Policji lub miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ukaranej, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.

 3. Sąd, orzekając środek karny, o którym mowa w ust. 2, określa rodzaje masowych imprez sportowych lub meczów piłki nożnej, w czasie trwania których ukarany jest obowiązany do osobistego stawiennictwa w jednostce Policji, w tym określa: nazwy dyscyplin sportowych, nazwy klubów sportowych oraz zakres terytorialny obowiązywania orzeczonego środka.

 1. Wobec sprawców przestępstw, o których mowa w art. 59 i 60 niniejszej ustawy, sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową.

 2. Zakaz wstępu na imprezę masową, o którym mowa w art. 65, dotyczy również meczu piłki nożnej rozgrywanego przez polską kadrę narodową i polski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania orzeczonego za wykroczenie albo przestępstwo obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ukaranej albo skazanej, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, w czasie trwania imprezy masowej, uwzględniając sposób dokumentowania wykonania tego obowiązku.

Regulamin stadionu jest udostępniony wszystkim uczestnikom poprzez wywieszenie go na tablicy

0 comments on “Regulamin stadionuAdd yours →

Dodaj komentarz